Ungt entreprenørskap

Et samarbeid for å gi elever en forståelse av næringslivets rolle i samfunnet

Nøkkelinformasjon

Type samarbeid: Partnerskapsavtale
Avtaleparter: Nore og Uvdal kommune, Rødberg Skole, Uvdal Skole, Ungt Entreprenørskap og Nore og Uvdal Næringsselskap
Varighet: Løpende

Nore og Uvdal Næringsselskap har inngått partnerskapsavtale med Rødberg skole og Uvdal skole. Avtalen innebærer at partene har lagt opp til et fast samarbeid gjennom skoleåret. Samarbeidet skal konkretisere arbeids- og næringslivstema i skolens lærerplaner og virksomhetsplaner. Målsettingen er å gi elevene en forståelse av næringslivets rolle i samfunnet og et bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg. Videre å gi elevene kjennskap til lokaldemokrati og lokalsamfunnet

Konkret vil partnerskapsavtalen som ble signert i 2022 innbefatte:

Veiledere
Næringslivet stiller med 2 eller flere veiledere som kan veileder elver i utvikling av egen ide. Skolen organiserer dette. Dette kan gjelde i alle programmene/prosjektene.

Juryarbeid
Kommune og næringsliv stiller med ønsket antall jurymedlemmer . Skolen/ UE tar kontakt. SMART, Gjør noe med det. Gjelder ikke Vårt Lokalsamfunn

Gründerbesøk
Dette er en del av Gjør noe med det-prosjektet som gjennomføres på 9. trinn hver høst. Næringslivet sørger for å få på plass en grunder som kan komme og fortelle elevene om det å være en Grunder. Evt. et skolebesøk i forhold til valgt tema.

Vårt Lokalsamfunn
4. eller 5.trinn våren. Ordfører gjennomfører 2 eller 4 leksjoner i Vårt Lokalsamfunn . Vårt lokalsamfunn er et program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn,
skatt, demokrati og velferdsstaten. Programmet best år av fire arbeidsøkter og lærer gjennomfører de arbeidsøktene ordfører ikke gjennomfører. Materiell må bestilles gjennom UE.

SMART
6 eller 7. trinn våren. I SMART lar vi elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. Slik trenes elevene selv i å formulere spørsmål, søke svar og sette ord på egen læring. Trening av digitale ferdigheter
gis plass der teknologien forsterker selve læreprosessen. Kreativitet utvikles gjennom prosessen, og elevene får praktisk øvelse i samarbeid.

SMART stimulerer: evnen til problemløsing og kreativ tenking , bevissthet om eget nettverk, forståelsen av nødvendigheten av verdiskaping , nysgjerrighet og utforskertrang.

Gjør noe med det
9.trinn høst. Gjør noe med det er et program som benytter elevbedrift so m pedagogisk metode . Den er tverrfaglig og gir mulighet til samarbeidslæring og dybdelæring. Elevene lærer om
kreativitet , skaperglede og ideutvikling. Gjennom prosjektet har de besøk av en gründer og andre fra næringslivet i form av veiledning /juryarbeid.

Arbeidslivsfag / utdanningsvalg
Faget går gjennom hele året. Lærer for faget tar kontakt med næringslivet vår/sommer før nytt skoleår. Evt. samarbe ide med Buskerud næringshage om veiledning.

Annet
Vi ønsker å utrede flere samarbeidsmuligheter. Kan skolen og Rødberg handelsstand samarbeide om Rødbergdagene?
Arbeidslivsfag eller innsats for andre? Kan arrangementer innoveres dersom vi får flere innspill fra barn og unge?