Samarbeidsplattform reiseliv i Numedal

Et samarbeid om utvikling av reiselivet mellom næringsaktører og kommuner i Numedal

Nøkkelinformasjon

Prosjekteier: Nore og Uvdal Næringsselskap SA
Prosjektleder: Liv Berven
Fagansvarlig: Thomas Johansson, Nordest AS
Finansiering: Finansiert av Viken Fylkeskommune
Varighet: 01.12.2023 –  01.12.2024

Vinteren, våren og høsten 2023 har det vært avholdt en rekke møter for å sondere mulighetene for et tettere samarbeid mellom reiselivsnæringen, kommunene og næringsorganisasjonene i Numedal. Gruppen har bestått av representanter fra Flesberg og Rollag kommune, næringsorganisasjoner i Rollag og Flesberg, SvingOm og Nore og Uvdal Næringsselskap på vegne av kommunen og næringslivet i Nore og Uvdal. I tillegg har det vært et sonderingsmøte mellom politisk og administrativ ledelse i kommunene for å avklare holdningene og forventningene til et slikt samarbeid i kommunene. Det er enighet, både i gruppen og i kommunene, om å sette i gang et prosjekt for å avklare nærmere innhold og rammer for et reiselivssamarbeid i Numedal. Målet med prosessen er å enes om en samarbeidsplattform som baner vei for en felles reiselivsstrategi for Numedal og en prosess med mål om å bli merket som Bærekraftig Reisemål.

For å være kvalifisert til å starte arbeidet med merket for Bærekraftig Reisemål, må kommunene avklare at de er positive til en satsning på bærekraftig reiseliv, og gjøre vedtak om at de ønsker å bidra aktivt i arbeidet. Før et reisemål får merket for bærekraftig reisemål må det utvikles en felles handlingsplan eller strategi for reiselivsutvikling med mål om et mer bærekraftig reiseliv.

Reiselivsnæringen i Numedal er stor, særlig knyttet til fritidsbeboere og hytteutvikling. Det er mer enn 10.000 private hytter og i overkant av 6.600 innbyggere i alle tre kommunene til sammen. Hytte- og tomteutvikling er en viktig næring i alle kommunene, og handelstilbudet er langt større enn innbyggertallet skulle tilsi. I tillegg er det en del små og mellomstore reiselivsbedrifter som tilbyr overnatting, opplevelser og lokale produkter. Samtidig er det for få kommersielle reiselivsaktører i Numedal til at det er grunnlag for et kommersielt finansiert destinasjonsselskap med medlemmer kun fra den klassiske reiselivsnæringen.

Menon Economics beskriver det på følgende måte i rapporten Mulighetsrom for Vikens næringsliv i etterkant av korona (2022) «Hytte-destinasjonene i Numedalen har et mer begrenset aktivitetstilbud, og det er potensial for å utvikle flere kommersielle produkter i tilknytning til hytteområdene, for eksempel serveringstjenester (kafeer, restauranter, catering), skiskoler, guiding og salg av sportsutstyr og klær. Aktivitetsutvikling utenfor vintersesongen kan bidra til flere helårs arbeidsplasser i reiselivsnæringen».

Med få reiselivsaktører, begrensede ressurser (både menneskelig og økonomisk) i kommunene og en krevende markedssituasjon for tomte- og hytteutviklerne er det bred enighet om at tiden er moden for å starte prosessen med sikte på å etablere et tettere samarbeid om reiselivsutvikling på tvers av kommunegrensene i Numedal. Per i dag er det ikke et formalisert og langsiktig samarbeid mellom kommunene og reiselivet i noen av kommunene. Samarbeidet er ofte knyttet til enkeltsaker, prosjekter eller lignende, og er i sin natur kortsiktige.

En stor del av reiselivsaktiviteten, både hyttereiselivet og det kommersielle reiselivet, baserer seg på bruk av fellesgoder. Det gjør det ekstra viktig å ha en langsiktig strategi og en tydelig destinasjonsledelse på plass som kan sikre at utviklingen er bærekraftig.

Hovedmål og delmål
Hovedmålet med forprosjektet er å utforme en samarbeidsplattform som danner grunnlag for et formalisert samarbeid om bærekraftig reisemålsutvikling, en felles destinasjonsledelse og reiselivsstrategi for Numedal.

– Avklare og enes om rammene, forventningene og overordnende målsetninger for et slikt reiselivssamarbeid, og enes om overordnede føringer for innholdet og målsetningene med en reiselivsstrategi for Numedal.

– Avklare roller og forventninger til de ulike aktørene i samarbeidet

– Sørge for løpende involvering, medvirkning og forankring i hver enkelt kommune med politisk og administrativ ledelse, næringsorganisasjoner, næringsaktører og andre viktige lokale aktører.

– Legge fram forslag til kommunestyrene om at kommunen(e) skal være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket Bærekraftig Destinasjon og bidra i arbeidet med en felles reiselivsstrategi.

– Etablere destinasjonsledelse med ansvar for å koordinere arbeidet med reiseliv på tvers av kommunene og en lokal ledelse i hver enkelt kommune.

Resultatmål
Prosjektet skal avklare om det grunnlag for et samarbeid om utvikling av reiselivet i Numedal blant næringen og kommunene.

På sikt vil et slikt samarbeid, med en felles destinasjonsledelse, reiselivsstrategi og handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling, kunne bidra til en langsiktig og målrettet satsing på reiseliv, bedre ressursutnyttelse og mer kompetanse om reiselivsutvikling i alle de tre kommunene, samt en positiv utvikling for det kommersielle reiselivet og dermed et bedre tilbud til fritidsbeboere og innbyggerne.

Et bedre reiselivstilbud (servering, opplevelser, aktiviteter, tilrettelagte naturopplevelser mm.) vil også være et viktig bidrag til bo- og blilyst i kommunene.

Langsiktige effekter og overføringsverdi
Dersom det viser seg å være grunnlag for et formalisert reiselivssamarbeid i Numedal, vil de langsiktige effektene av hovedprosjektet blant annet være:

– Styrke Numedals attraktivitet som besøksmål, hytteområde og bosted

– Skape positive ringvirkninger for vekst i næringslivet og få flere attraktive jobbmuligheter innenfor reiselivet

– Øke tilbudet til besøkende, slik at de bruker mer tid og penger i Numedal

– Bidra til en bærekraftig reiselivsutvikling i hele dalen

– Skape en godt forankret og langsiktig samarbeidsplattform

– Økte verdiskaping fra reiseliv, både fra besøkende og fritidsbeboere

– Bidra til at flere reiselivsaktører utvider tilbudet og at gründere etablerer reiselivstilbud i Numedal

– Bidra til økt kompetanse, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom kommunene og reiselivsaktørene

– Utvikle et solid og bredt reiselivsfellesskap med reiselivsaktører, utbyggere, grunneiere, kommunene og lokalbefolkningen

Beskriv aktivitetene som skal gjennomføres i prosjektet
HA1: Avklare forventninger, krav, behov og forutsetninger for et forpliktende reiselivssamarbeid i Numedal. Etablere felles forståelse for overordnede rammer for samarbeidet og diskutere innhold, roller og overordnede økonomiske rammer for et slikt samarbeid. Diskutere hvilke oppgaver som løses best i fellesskap og det er hensiktsmessig å løse lokalt.

A: Avklare forventninger, behov og forutsetninger for et samarbeid mellom kommunene i referansegruppen for kommunene

B: Avklare forventninger, behov og forutsetninger for et samarbeid mellom nærings- og grunneierforeningene i referansegruppen for næringslivet

HA2: Utarbeide samarbeidsplattform og overordnede føringer for en felles reiselivsstrategi

Basert på innspill og avklaringer i referansegruppene, prosjektgruppen, samtaler og møter med andre sentrale interessenter skal det utarbeides forlag til samarbeidsplattform som bør inneholde:

– Mål med samarbeidet og forslag roller og ansvar for de ulike partene.

– Overordnede føringer og rammer for en felles reiselivsstrategi for Numedal.

– Synliggjøre ulike måter å organisere og finansiere drift av det daglige reiselivsarbeidet i Numedal

– Prosess for å forankre samarbeidet og forslag til vedtak i de respektive kommunestyrene og næringsorganisasjonene, med sikte på å starte arbeidet med merket for bærekraftig reisemål og en felles reiselivsstrategi for Numedal.

HA3: Forberede oppstart av arbeid med merket for bærekraftig reisemål og felles reiselivsstrategi for Numedal

– Sikre at Numedal er «søkegod» i henhold til Innovasjon Norges krav til reisemål som skal starte arbeidet med merket for bærekraftig reisemål.

– Etablere prosjektorganisering for arbeidet med merket for bærekraftig reisemål og reiselivsstrategi

– Enes om overordnet prosess for arbeidet med reiselivsstrategien og handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling

– Sikre formell støtte til det videre arbeidet. Vedtak om støtte og aktivt bidrag i kommunestyrer og næringsorganisasjoner til strategiprosessen og i arbeidet med merket for bærekraftig reisemål.

Målgruppene for prosjektet
Målgruppene for dette forprosjektet er involverte bedrifter, organisasjoner og øvrige interessenter.

– Kommunene i Numedal

– Nærings- og grunneierorganisasjonene

– Handelsbedriftene/handelsstandsforeningene

– Reiselivsaktørene og øvrig næringsliv

Merverdi av prosjektet for egen organisasjon
Nore og Uvdal Næringsselskap (NUNS) er et samvirkeforetak som jobber for destinasjonsutvikling, samfunnsutvikling og næringsutvikling. I dette ligger det et element som er viktig for alle næringer: Hvordan få flere gjester til besøke, oppleve og sette pris på vår region. Ved å samle flere aktører til å jobbe sammen om en felles strategi og en felles satsning, vil vi sammen kunne oppnå mer og gi et bedre totaltilbud til både innbyggere, fritidsbeboere og besøkende.

Dette hovedprosjektet vil kunne gi tydelige fordeler for reiselivs- og handelsbedriftene, samt kommunene i Numedal, som er krevende å oppnå for NUNS alene. Dette skaper også ringvirkninger for andre næringer; hytteutvikling, lokalmat, bygg og anlegg etc. Dersom Numedal kan finne felles samarbeidsplattformer og destinasjonsledelse, vil vi være mer synlige og slagkraftige både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi håper å kunne tilrettelegge opplevelser og reiselivsmessig infrastruktur med et bredere perspektiv, og slik oppnå større bredde i tilbudet. Vi ønsker å skape et rom for samarbeid mellom de ulike bedriftene i Numedal, og dermed gi økt verdi for alle involverte. Vi vil kunne tilrettelegge for at bedrifter kan samarbeide om å skape en helhetlig reiselivsopplevelse som vil kunne tiltrekke seg flere turister gjennom et gjennomarbeidet samarbeidsprosjekt med fokus på det vi har å by på i Numedal som rå og urørt natur, kortreist mat og sportslige aktiviteter vil dette skape ringvirkninger.

Operativ styringsgruppe:

Jon Vegar Persen i Nore og Uvdal Næringsselskap (prosjekteier)

Dag Lislien Rollag Næringsforening

Målfrid Toeneiet, Rollag kommune

Ny næringssjef, Nore og Uvdal kommune

Oddvar Garaas, Flesberg kommune

Solveig Kongsjorden, Team Vegglifjell og Vegglifjell Eiendom SA

Astrid Tveiten, Lampeland Hotell og Blefjell Utvikling

Referansegruppe kommuner:

Ordfører Flesberg

Ordfører Rollag

Ordfører Nore og Uvdal

Kjersti Rennestraum, Flesberg kommune

Målfrid Toeneiet, Rollag kommune

Næringssjef, Nore og Uvdal kommune

Referansegruppe næringsliv:

Dag Lislien, Rollag Næringsforening

Solveig Kongsjorden, Team Vegglifjell

Astrid Tveiten, Lampeland Hotell

Bernt Lasse Lie, Blefjell Utvikling

Øyvind Høimyr, Fagerfjell Fritid

Sølvi Toppen Larsen, Rødberg Handelsstand

Jon Vegar Persen, Nore og Uvdal Næringsselskap

Liv M. Berven, SvingOm SA