Fjell-Invest

Hvordan koble private investorer i vårt område til investeringskapital hos start-ups og vekstbedrifter?

Nøkkelinformasjon

Prosjekteier: Nore og Uvdal Næringsselskap SA
Prosjektleder: Buskerud Næringshage AS
Finansiering: Finansiert av Sparebankstiftelsen Modum, Sparebankstiftelsen BV og Viken Fylkeskommune
Varighet: 01.01.2024 –  31.12.2024

Kort beskrivelse av prosjektet
Målet med prosjektet er å etablere en arena for private investorer i vårt område, for å øke tilgangen til investeringskapital hos start-ups og vekstbedrifter. Vi ønsker å kartlegge potensielle investorer blant fritidsinnbyggere, innbyggere og næringslivsledere. Vi vil utrede hvordan vi kan etablere en varig organisering av nettverket. Vi vil også pilotere møteplasser der potensielle investorer kan møte bedrifter og prosjekter som jakter investeringskapital.

Formål
Prosjektet vil bidra til å tilrettelegge for næringsvekst, gjennom å styrke eksisterende bedrifter og ved å koble nye initiativer sammen med kapital. Økt verdiskaping og nye arbeidsplasser kan komme både i start-ups og i eksisterende bedrifter. Vi ser potensial i bedrifter som står ovenfor nye muligheter innen digitalisering og grønn omstilling. Å utnytte disse mulighetene kan kreve nye investeringer, men også skape nye muligheter for verdiskaping gjennom nye markeder og forretningsmodeller.

Behov for næringsutvikling, omstilling, rett kompetanse, innovasjon og nyskaping

Vår region er preget av mangel på tilgang til privat kapital, spesielt bedrifter som ikke har et stort nettverk. Enkelte lokale investorer er involvert i «alt som skjer», med utgangspunkt i sitt etablerte nettverk. Men disse investorene har kanskje ikke de riktige arenaene for å fange opp nye, spennende prosjekter, og på samme måte kan det være mange start-ups og etablerte bedrifter som ikke kjenner til disse investorene. Samtidig har vår region en stor fritidsbefolkning som «elsker hyttebygda si», og der mange av dem gir uttrykk for at de gjerne vil bidra til utvikling av lokalsamfunnet. Kan noe av dette potensialet kanaliseres inn i utvikling og vekst i næringslivet?

Med dette prosjektet ønsker vi å bidra til at flere enn de som er i de etablerte nettverkene kan få tilgang på kapital, samtidig som de kan utvides med nye aktører på investorsida som ikke er aktive i vårt område. Ved at investorer blir mer synlige er terskelen for å starte opp bedrifter kanskje mindre, og vice versa, ved at mulige investeringsobjekter blir kjent, er det lettere for nye og “gamle” investorer i området å finne noen de vil satse på. Vi vil derfor kartlegge hvilke uutnyttede ressurser som finnes, og se på hvordan slike nettverk best kan organiseres og driftes videre. Til slutt vil vi pilotere en møteplass for investorer og bedrifter og start ups.

Utfordringer og muligheter

Felles for kommunene i vårt målområde er et ønske om større attraksjonskraft for både næringsliv og tilflytning. Det kreves omstilling i eksisterende næringsliv, samtidig som det må satses på nye næringer. I Sigdal kommune har økt satsing på nye boligfelt og økt satsing innen næringslivet hatt en positiv utvikling på folketallet. De peker på i sin kommuneplan at innovasjon og omstilling mot et mer miljøvennlig samfunn kan gi muligheter for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser innen mange næringer. Rollag kommune legger vekt på at store endringer drevet av innovasjon, automatisering og digitalisering tvinger fram nødvendige endringer hos eksisterende lokale bedrifter, men også at nye næringer som ikke finnes i dag vil vokse. I Nore og Uvdal fokuserer de på å skape vekst i næringslivet gjennom å øke antall kompetansearbeidsplasser. Der er utdanningsnivået lavere enn landsgjennomsnittet, samtidig som kvinner ofte reiser ut av bygda for å ta høyere utdanning, uten å returnere. I Krødsherad kommune har de som mål å samarbeide med fritidsinnbyggeren som ressurs for kommune og næringsliv, og de ønsker å stimulere til et innovativt næringsliv som tiltrekker seg arbeidskraft, innbyggere og besøkende.

Vi tror at vårt prosjekt kan bidra til å nå målene de ulike kommunene har satt seg i sine planer ved å skape utvikling og vekst i det lokale næringslivet gjennom økt tilgang til kapital.

Hovedmål og delmål
Hovedmålet med prosjektet er å etablere et miljø og en arena for private investorer i vårt område, for å tilrettelegge for tilgang til investeringskapital hos start-ups og vekstbedrifter.

Delmål:

– Etablere en kontaktdatabase for potensielle investorer i området

– Utforske ulike modeller nettverket kan struktureres og driftes på

– Pilotere en møteplass for investorer og bedrifter/start ups med behov for kapital

Resultatmål
Resultatmål for forprosjektet:

– En etablert kontaktdatabase som inneholder investorer, både fastboende og fritidsbeboere, fra alle kommunene i vårt område

– Utredet og anbefalt videre organisering av et investorfellesskap

– Pilotert og evaluert møteplass for investorer og bedrifter med anbefaling om og eventuelt hvordan det bør videreføres i et eventuelt hovedprosjekt.

Langsiktige effekter og overføringsverdi
Bidra til å skape vekst og utvikling i lokalt næringsliv og slik bidra til økt attraksjonskraft for næringsliv og tilflytning. Eksisterende næringsliv kan utvikles og styrkes, og nye næringer kan vokse fram. Slik kan nye arbeidsplasser skapes, og bostedattraktiviteten øke.

Overføringsverdi

Gjennom sin erfaring med vekstprogrammer både i Modum, og i andre deler av landet, har Agera (samarbeidspartner) gjentatte ganger sett behovet for møteplasser hvor kapital mer effektivt kan settes i forbindelse med lovende, lokale bedrifter. Dessuten er mangel på kapital et tilbakevendende problem i alle distrikter, og vi tror derfor at resultater fra vårt prosjekt kan ha stor overføringsverdi til andre områder. I første omgang direkte til Ringerike, Jevnaker og Hole gjennom MER Innovasjon, men også gjennom Ageras nettverk, og ved å dele kompetanse vi opparbeider oss gjennom SIVA-nettverket/næringshagenettverket.

Merverdi av prosjektet for egen organisasjon
NUNS og våre samarbeidspartnere kommer til å øke kompetansen på investeringskapital, noe som har stor verdi for våre medlemsbedrifter. Vi vil også bidra til å nå et viktig mål, nemlig å tilgjengeliggjøre investeringskapital og synliggjøre flere muligheter for gründere og start-ups med ideer som kan realiseres her i distriktet. Prosjektet vil også bidra til å styrke samarbeidet med næringsorganisasjonene i våre nabokommuner og Buskerud Næringshage, samt knytte oss opp mot nye kompetansepartnere som MER Innovasjon og Agera.

Prosjektorganisering
Nore og Uvdal Næringsforening er prosjekteier, Buskerud Næringshage har prosjektledelse, Agera og Mer Innovasjon bidrar med kompetanse i ulike faser av prosjektet.

Agera

Agera driver med investeringsvirksomhet og har erfaringer med vekstprogrammer både i Modum (Zurf Modum – Agera) og andre deler av landet. De utvikler konsepter som passer for lokale vekstbedrifter tilpasset deres næringsstruktur for å stimulere til rask utvikling gjennom tilførsel av kompetanse og kapital. Deres spisskompetanse på å matche bedrift og kapital, samt erfaringer med å bygge opp investeringsselskaper vil være til stor nytte i vårt prosjekt, spesielt i HA2 og HA3.

MER Innovasjon

MER Innovasjon tilbyr etablererveiledning for kommunene Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum og Ringerike. De er dermed tett knyttet på oppstartsbedrifter i sitt område. De jobber dessuten med et investorprosjekt, som er en forlengelse av Modum Næringsforening sitt arbeid med å etablere et investornettverk i Modum. Der driver nå 15 investorer et selvorganisert nettverk. Overføringsverdien mellom våre prosjekter er stor, gjennom erfarings- og kompetansedeling og gjensidig nettverksbygging. Særlig i HA1 kan vi dra nytte av Mer Innovasjon sin erfaring med å bygge nettverk, og i HA2 kan vårt prosjekt bidra til deres gjennom løsninger for struktur og drift av større investornettverk.