Forstudie: Attraktiv boligutvikling

Hvordan skal Nore og Uvdal kommune jobbe mot en attraktiv boligutvikling?

Nøkkelinformasjon

Prosjekteier: Nore og Uvdal kommune
Utfører: Nore og Uvdal Næringsselskap SA
Finansiering: Finansiert gjennom oppdragsavtale
Varighet: Sluttført 09.01.2023

Nore og Uvdal kommune har et stort behov for boliger, både for salg og utleie. I dette forstudiet er det sett nærmere på dagens situasjon, tidligere tiltak og mulighetsrom. Vi har sett på mulige virkemidler, og sett på hvordan andre kommuner har gjort tiltak som har hatt tydelig positiv effekt på en presset boligsituasjon.

Forstudiet gir noen konkrete anbefalinger for videre arbeid, blant annet:

Strategier:

1) Strategi for kommunale boliger. Vedlikeholdsetterslep må innhentes. Vurdering av oppjustering av husleie. Salg av kommunale boliger etter et fastsatt antall år. Vurdering av nye boliger etter Hamarøymodellen. Kartlegging av kommunens behov i kommende år.
2) Opprette boligfond. For å sikre langsiktighet i boligpolitikken, kan et boligfond være en god løsning. I boligfondets retningslinjer kan det hjemles flere ulike typer incentiver for boligbygging, og det vil signalisere en tydelig satsning med tydelig rammeverk. Her bør vurderes å reintrodusere tilskudd til unge etablerere.
3) Klar kvinnesatsning. Den boligpolitiske handlingsplanen må ha tydelig fokus på boliger som er attraktive for kvinner.

Konsepter:

1) Mindre boliger. Kan passe alle lokasjoner i kommunen. Kan løses både som mikrohus, mindre leiligheter med fellesareal, parsellboliger eller boliger i tilknytning til flerbrukshuset. Boligene bør være tilrettelagt for sosial interaksjon, ha fokus på bærekraft og bære noe av kommunens identitet. Kan også benyttes som prøvebo for nyansatte.
2) Hytte til bolig. Muliggjør bygging av hytter som kan benyttes som bolig – og som ved eventuelt salg har mindre verditap enn en konvensjonell bolig.
3) Revitalisering. Få liv i gamle bygg som ikke er i drift. Er det mulig å prosjektere boliger inn i alternative bygg?
4) Økolandsbyer. Tilrettelegg for store tomter, spesielt i Tunhovd og Uvdal.
5) Småbruk. Igangsett initiativ for å få lys i alle glas igjen. Kan det tildeles midler til de som velger å selge småbruk? Flere kommuner har gitt incentiv på 100.000,- kr til selgere av småbruk med relativt god effekt.
6) Fortetting i Rødberg. Mange ønsker urbane kvaliteter i bomiljøet, spesielt i Rødberg. Viktig for arbeidsinnvandrere, unge etablerere og eldre. Mange muligheter for fortetting svært sentralt i Rødberg.

Tiltak:

1) Boligbyggeskole. Informasjonskurs over 4 dager som gir informasjon til utbyggere, innbyggere, potensielle tilflyttere og næringsliv om ledige tomter, initiativer, mulige tilskudd og fremgangsmåte for å bygge bolig.
2) Informasjonspakke. Utvikle en webportal der alle boligtomter, prospekter, tilskuddsordninger, samarbeidspartnere og veiledere er oppgitt. Samle informasjon fra grunneiere som har spennende områder som kan selges, fradeles eller utvikles til bolig / boligområde. Sørg for at denne kunnskapsbanken oppdateres kontinuerlig.
3) Utred salg og generasjonsskifter. Hva skal til for at gårdsbruk skal få raskere generasjonsskifter, og hva skal til for at ubebodde hus og småbruk skal bli solgt?